U bevindt zich hier: Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

U kunt onze algemene voorwaarden ook downloaden als pdf bestand: Klik hier

Definities

a. Opdrachtgever: een ieder die aan Bastings Webdesign een opdracht verstrekt.

b. Website: de op een server opgeslagen gestructureerde informatie die op het internet wordt gepresenteerd.

c. Bastings Webdesign: Naam zoals deze gebruikt wordt voor alle activiteiten uitgevoerd door E Bastings, wonende te Maastricht.

d. De Klant: Een particuliere / natuurlijke of zakelijke (rechts)persoon met wie Bastings Webdesign een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.

e. Overeenkomst: Een schriftelijk contract / overeenkomst tussen Bastings Webdesign. en De Klant waarin de dienst(en) die Bastings Webdesign. levert aan De Klant is opgenomen.

f. Diensten: De Diensten waarvan levering met De Klant is overeengekomen in de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld: Registreren van domeinnamen in samenwerking met onder andere doch niet alleen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te Arnhem en overige stichtingen; beheren van servers van Bastings Webdesign. waarop gegevens en Programmatuur elektronisch worden opgeslagen, geraadpleegd, bewerkt of getransporteerd; verzorgen van overige Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst; ter beschikking stellen van fysieke opslag in de POP-ruimte van Bastings Webdesign. ten behoeve van een server in eigendom van De Klant waarbij De Klant zelf zorg draagt voor het onderhoud en systeembeheer; Het realiseren en onderhouden van websites; overige Diensten zoals expliciet vermeld in de Overeenkomst.

g. Programmatuur: De Programmatuur die door Bastings Webdesign. aan De Klant wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de Diensten van Bastings Webdesign.

h. Wachtwoord: De code bestaande uit een cijfer en / of lettercombinatie waarmee De Klant in combinatie met de Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Diensten van Bastings Webdesign.

i. Gebruikersnaam: De door Bastings Webdesign aan De Klant toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en / of letters, waarmee De Klant in combinatie met het Wachtwoord toegang heeft tot de Diensten van Bastings Webdesign.

j. IP-adres: Een uniek nummer bestaande uit 4 reeksen cijfers die op het Internet gebruikt worden voor het uniek identificeren van machines en / of een locatie.

k. Domeinnaam: Een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere Internet gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door De Klant, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.

 

Algemeen / toepasselijkheid voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bastings Webdesign met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.

b. Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van eerdere Algemene Voorwaarden.

c. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Bastings Webdesign schriftelijk is bevestigd.

d. Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Bastings Webdesign schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Bastings Webdesign als zodanig zijn aanvaard.

e. Een verwijzing door een opdrachtgever naar zijn Algemene Voorwaarden wordt door Bastings Webdesign niet aanvaard.

f. In alle gevallen waarin een Overeenkomst met De Klant eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.

g. Bastings Webdesign is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededelingen dan wel een mededeling op de web­pagina's van Bastings Webdesign. Indien De Klant wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

 

Communicatie

Gezien de aard van de dienstverlening van Bastings Webdesign, is het voor ons gebruikelijk en noodzakelijk om de communicatie tussen Bastings Webdesign en de klant vrijwel uitsluitend per e-mail en internet te laten plaatsvinden.

Dit betekent dat vanuit Bastings Webdesign offertes, contracten, facturen, herinneringen en andere van toepassing zijnde documenten per e-mail worden verstuurd en afgehandeld. Daarnaast wordt voor iedere klant een electronisch klantendossier aangemaakt welk via website/internet door de klant is te benaderen.

De klant verklaart zich hiermee accoord en is zich hiermee bewust van zijn eigen verantwordelijkheid zorg te dragen voor een infrastructuur waarmee deze vorm van communicatie ook vanuit de zijde van de klant is gegarandeerd.

De klant kan zich nimmer beroepen op overmacht, door het niet voor handen hebben van de juiste infrastructuur om communicatie volgens deze voorwaarden te kunnen laten plaatsvinden.


m.b.t. webdesign


1. Offertes

a. Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Bastings Webdesign is pas gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

b. Een aanbieding of offerte gedaan door Bastings Webdesign heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

c. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en/of producten.

d. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bastings Webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

e. De levertijden in offertes van Bastings Webdesign zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding, vernietiging of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

f. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

g. Wijzigingen, van welke aard dan ook, in de door Bastings Webdesign aanvaarde opdracht behoeven de schriftelijke goedkeuring van beide partijen.

h. Alle door Bastings Webdesign opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en/of op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

2. Opdrachten

a. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan: de offerte of de overeenkomst is ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Bastings Webdesign.

b. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht tijdens het bouwen en/of voorbereiding van de website geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden Bastings Webdesign alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (ook van calculatie en voorbereiding e.d.) te vergoeden. De reeds uitgevoerde werkzaamheden dienen volledig te worden vergoed.

c. Bastings Webdesign behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden uit te voeren en aan opdrachtgever in alle redelijkheid in rekening te brengen indien deze werkzaamheden noodzakelijk zijn en in het belang van de opdrachtgever. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

 

3. Uitvoering van de opdracht

a. Bastings Webdesign verbindt zich jegens de contractpartner haar werkzaamheden naar beste vermogen uit te voeren. Bastings Webdesign  zal zich zoveel mogelijk houden aan de door de contractpartner eventueel gegeven richtlijnen voor de uit te voeren opdracht, doch Bastings Webdesign is voor het overige volstrekt vrij de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

b. Tijdens de ontwerpfase zal Bastings Webdesign de Website of een afbeelding hiervan op een door Bastings Webdesign aangewezen server plaatsen zodat online de status van de Website ontwikkeling kan worden gevolgd en de opdrachtgever hiermee de mogelijkheid heeft om op en aanmerkingen tijdig kenbaar te maken.

 

4. Klachten

a. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

b. Bastings Webdesign is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

c. Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Bastings Webdesign is niet aansprakelijk voor druk, schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes en opdrachtbevestigingen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bastings Webdesign verplicht zich na het ontvangen van een schriftelijke klacht deze in alle redelijkheid binnen 15 werkdagen dagen te verhelpen.

 

5. Eigendomsrechts en copyright

a. Opdrachtgever mag in geen geval de programmeercode, zijnde de gehele technische kant van de website exploiteren aan derden zonder schriftelijke toestemming van Bastings Webdesign.

b. Opdrachtgever verklaart Bastings Webdesign niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van opdrachtgever, en verplicht zich Bastings Webdesign direct op de hoogte te stellen als opdrachtgever enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van opdrachtgever op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.

c. Bastings Webdesign blijft eigenaar van geleverd(e) werk en/of zaken, zolang de wederpartij daarvoor nog niet volledig heeft betaald.

d. Bastings Webdesign blijft ten alle tijden eigenaar van geleverde webeditor en/of content management systeem, ook na betaling voor geleverd werk. Editor en/of content management systeem mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinde of voor andere websites en deze systemen mogen NIET gekopieerd worden.

e. Bastings Webdesign blijft ten alle tijden eigenaar van geleverde voor wat betreft copyrights. Dit betekent dat alléén Bastings Webdesign gerechtigd is wijzigingen aan te brengen in de lay-out cq afbeeldingen. Wijzigingen in het geleverde kan daarom alleen in overleg met Bastings Webdesign.
Dienen er in opdracht van de opdrachtgever wijzigingen te worden aangebracht waarmee Bastings Webdesign niet akkoord gaat dan dient de opdrachtgever de copyrights over te nemen tegen vergoeding. Vergoedingen voor overnamen copyrights zijn standaard vast gesteld op € 240. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken.

 

6. Verplichtingen van de opdrachtgever

a. Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van De Klant zal Bastings Webdesign zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst.

b. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht De Klant bij aanvraag van de overeenkomst menen dat zijdens Bastings Webdesign geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient De Klant Bastings Webdesign in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Bastings Webdesign zijn toe te rekenen, dan is De Klant uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en heeft hij uitsluitend recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de betreffende Diensten.

c. Naast de levering van hetgeen hierboven is genoemd krijgt De Klant de mogelijkheid om voor ondersteuning, gebruik te maken van de Bastings Webdesign helpdesk door middel van e-mail (helpdesk@bastingswebdesign.nl). Deze service is bij de prijs inbegrepen, met uitzondering van de kosten om de helpdesk te bereiken.

d. Bastings Webdesign is gerechtigd de levering van Diensten op te schorten indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van De Klant en aan een door Bastings Webdesign verlangde waarborgsom of zekerheidstelling niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat De Klant niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

e. Bastings Webdesign is eveneens gerechtigd de levering van de Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien:

  • De Klant op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen;
  • Bastings Webdesign aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde Diensten / Programmatuur, al dan niet door De Klant;
  • er sprake is van een overmacht situatie

f. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. Tevens dient de opdrachtgever tijdens de bespreking over het ontwerp duidelijk aan te geven wat de wensen en voorkeuren zijn. Zijn er geen duidelijke aanwijzingen voor een ontwerp zal Bastings Webdesign op eigen initiatief een ontwerp maken voor een website. Wanneer de klant achteraf toch komt met een voorbeeld of voorkeuren en wensen die niet kenbaar zijn gemaakt tijdens de bespreking over het ontwerp, en Bastings Webdesign hierdoor meerwerk heeft, kunnen deze kosten hiervoor extra in rekening worden gebracht.

g. De opdrachtgever verleent alle medewerking om tot een snel ontwerp te komen van de website en afronding van de opdracht (6 weken gemiddeld).

h. Indien overeengekomen zorgt de opdrachtgever voor teksten op de website. Bastings Webdesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze teksten, noch voor de juiste spelling. Deze teksten dienen te worden geleverd in formaat zonder opmaak. Alle teksten dienen in 1 keer te worden aangeleverd. Wanneer de teksten zijn verwerkt in de website zijn wijzigingen achteraf aan te merken als meerwerk. Bastings Webdesign is niet verantwoordelijk voor de copyrights van teksten.

i. Indien overeengekomen zorgt de opdrachtgever voor de afbeelding op de website. Deze dienen op de juiste grote te worden aangeleverd zoals de opdrachtgever deze wil zien op de website in .jpg formaat. Tevens dient er een duidelijke instructie te worden geleverd waar de afbeeldingen geplaatst moeten worden. Wanneer de afbeeldingen zijn verwerkt in de website zijn wijzigingen achteraf aan te merken als meerwerk. Bastings Webdesign is niet verantwoordelijk voor de copyrights van teksten. Bastings Webdesign kan tegen vergoeding zorgen voor “stock images”. Dit in overleg met de opdrachtgever.

j. Bastings Webdesign behoudt het recht om op de Website het logo van Bastings Webdesign met een link naar de website van Bastings Webdesign te plaatsen. Dit zal meestal gebeuren in de vorm van "powered by/design by Bastings Webdesign. Wanneer de klant dit niet wenst zal deze een bedrag van € 240 excl. btw moeten betalen om zo de volledige rechten in handen te krijgen van de layout.

k. Bastings Webdesign mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

 

7. Overmacht

a. In geval van overmacht kan De Klant Bastings Webdesign nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Bastings Webdesign niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog('s gevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen, storingen in datacenter.

b. Indien door overmacht Bastings Webdesign langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door Bastings Webdesign gemaakte kosten door De Klant.

 

8. Betaling

a. Ten aanzien van webdesign geldt een aanbetaling van 25%, tenzij anders overeen gekomen, op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Bastings Webdesign verwacht alle medewerking van de klant om de website binnen redelijk tijdsbestek (6 weken) af te hebben. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van dit bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

b. Wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een uurloon, zal maandelijks worden gefactureerd tenzij anders overeen gekomen.

c. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Bastings Webdesign gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

d. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Bastings Webdesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

e. Alle betalingen dienen te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer, tenzij anders is overeengekomen en dit schriftelijk door Bastings Webdesign is bevestigd .

f. Betalingen dienen door De Klant te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van De Klant op verrekening met een vordering op Bastings Webdesign is uitgesloten.

g. Bastings Webdesign heeft het recht om 1 maal jaarlijks de prijzen in alle redelijkheid te verhogen ten gevolge van inflatie en/of andere stijgende kosten.

h. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 4.50. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

i. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn, wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval (zulks ter beoordeling van Bastings Webdesign ), zal het klantenaccount (alle toebehorende websites en faciliteiten) automatisch op non-actief worden gezet.

j. Bij het opnieuw activeren van een account zal €22.50 in rekening gebracht worden.

k. Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien De Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

l. Zolang De Klant geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van de Diensten van Bastings Webdesign en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde website ter beschikking van Bastings Webdesign, zulks ongeacht de rechten welke De Klant op deze website zou kunnen doen gelden Van die rechten wordt De Klant geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten.

 

9. Garantie

a. Bastings Webdesign garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

b. De onder a genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.

c. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Bastings Webdesign binnen redelijke termijn zorg dragen voor herstel.

d. De te dezer genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Bastings Webdesign, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de website c.q. server.

 

 

10. Onderhoud van de website, onderhoudscontracten en opzeggingen

a. Deze voorwaarden gelden voor een eenjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.

b. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website.

c. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.

d. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.

e. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

f. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

g. Ingeval de wederpartij de diensten of afgenomen producten verkregen via Bastings Webdesign wil opzeggen, dient dit schriftelijk te worden gemeld aan Bastings Webdesign met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

 

11. Slotbepalingen

a. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerech­telijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.

b. De Klant is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bastings Webdesign, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

c. De Klant verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door Bastings Webdesign van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde zover Bastings Webdesign nakoming van de Overeenkomst met De Klant garandeert.

d. Wijzigingen in de bevoegdheid van De Klant, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Bastings Webdesign eerst van kracht worden nadat Bastings Webdesign daarvan schriftelijk door De Klant in kennis is gesteld.

e. De Klant is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en / of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Bastings Webdesign. De Klant kiest in haar relatie tot Bastings Webdesign uitdrukkelijk domicilie op het laatste door De Klant aan Bastings Webdesign schriftelijk opgegeven adres.

f. De Klant dient in geval van een mogelijk faillissement, surséance van betaling of schuldsaneringsregeling Bastings Webdesign hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

g. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Bastings Webdesign (www.bastingswebdesign.nl/algvoorw) en vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Bastings Webdesign.

h. In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien geldt het Nederlands recht.

i. Op alle overeenkomsten en transacties van Bastings Webdesign is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

m.b.t. hosting


1. Aanbiedingen en het tot stand komen van een overeenkomst

a. Alle door Bastings Webdesign gedane offertes zijn vrijblijvend. Bastings Webdesign heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door De Klant verstrekte gegevens.

b. De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door De Klant Bastings Webdesign heeft bereikt op de wijze als in lid d van dit artikel aangegeven. Een acceptatie brengt met zich mee dat De Klant een offerte volledig invult, ondertekent en voorziet van gewenste geldige bescheiden.

c. Zolang er nog geen sprake is van een fysieke verbinding of in geval van aanvraag van een Domeinnaam een toewijzing en / of levering van overige Diensten en producten die Bastings Webdesign aan De Klant levert kan Bastings Webdesign haar gedane aanbod na aanvaarding nog herroepen.

d. Aanvaarding door De Klant van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte op iedere pagina geparafeerd en onderaan de laatste pagina ondertekend aan Bastings Webdesign te retourneren.

e. Indien in de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid van welke aard ook, door De Klant zijn aangebracht, komt in afwijking van lid b. van dit artikel de Overeenkomst eerst tot stand indien Bastings Webdesign aan De Klant heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen.

f. Voor zover De Klant zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een Overeenkomst met Bastings Webdesign aangaat, dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens De Klant aan te tonen.

 

2. De Overeenkomst

a. Termijn: De duur van een Overeenkomst voor een Domeinregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie. Tenzij de Overeenkomst anders vermeldt wordt een Overeenkomst voor alle overige producten en / of Diensten van Bastings Webdesign aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door De Klant of door Bastings Webdesign zoals omschreven elders in deze algemene voorwaarden.

b. Opzegging:Opzegging van een Overeenkomst door De Klant dient minimaal 3 maanden voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. Bastings Webdesign heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van 3 maanden in acht dient te worden genomen. Opzegging door De Klant kan door middel van een invulformulier op de website of schriftelijk, waarbij als opzegdatum geldt de datum van verzenddatum. Bij niet tijdig opzeggen zal Bastings Webdesign een heel jaar (zoals vermeld in overeenkomst) in rekening brengen.

c. Prijswijziging: In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Bastings Webdesign gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien na het sluiten van de Overeenkomst binnen drie maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de met De Klant overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van drie maanden zullen worden doorberekend aan De Klant, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen, op de manier zoals bij 3b beschreven. Reeds betaalde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de Overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats.

d. Meerwerk / extra kosten:  Indien Bastings Webdesign ten behoeve van De Klant werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat De Klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden / kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.

e. Overschrijding dataverkeer:  De Klant is zelf verantwoordelijk voor het niet overschrijden van de (in overeenkomst) overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het Internet via de server van Bastings Webdesign van en naar de website van De Klant). Zulks geschiedt conform de bepalingen in de Overeenkomst. De klant kan data verkeer in de gaten houden via een controlpanel of word tijdig ingelicht door Bastings Webdesign wanneer dataverkeer dreigt te worden overschreden.

f. Overschrijding schijfruimte: De Klant is zelf verantwoordelijk voor het niet overschrijden van de (in overeenkomst) overeengekomen hoeveelheid schijfruimte (opslag van tekst of afbeeldingen op de server van Bastings Webdesign ). Zulks geschiedt conform de bepalingen in de Overeenkomst. De klant kan data verkeer in de gaten houden via een controlpanel of word tijdig ingelicht door Bastings Webdesign wanneer dataverkeer dreigt te worden overschreden.

g. Non-actief en online zetten: Wanneer klant tijdig is ingelicht dat of dataverkeer of schijfruimte dreigt te worden overschreden dient de klant er zelf zorg voor te dragen dat  de limiet niet word overschreden. Gebeurd dit toch, dan word de account van de klant op non actief gezet. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wanneer account weer terug op actief moet worden gezet worden hiervoor kosten in rekening gebracht van tenminste €22.50. Bastings Webdesign behoudt zich het recht voor om ter voorkoming van een eventuele overschrijding de klant een aanbod te doen voor een aangepast pakket.

 

3. Prijs

a.  Alle prijzen voor de Diensten en / of producten van Bastings Webdesign worden in rekening gebracht vanaf het tot stand komen van de Overeenkomst. Bastings Webdesign stelt haar facturen in Euro's op.

b. Door De Klant betaalde vergoedingen zien slechts op door Bastings Webdesign verstrekte diensten en zien derhalve niet op bijvoorbeeld door De Klant te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van Bastings Webdesign of transport van informatie tussen het systeem van Bastings Webdesign en De Klant.

 

4. Betaling

a. Facturen dienen door De Klant te zijn voldaan binnen 10 dagen na de op de factuur vermelde datum op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 4.50. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

b. Betalingen dienen door De Klant te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van De Klant op verrekening met een vordering op Bastings Webdesign is uitgesloten.

c. Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien De Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

d. Bastings Webdesign is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van De Klant. Bastings Webdesign kan naar aanleiding daarvan redelijke zekerheid - in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie - voor nakoming van betalingsverplichtingen van De Klant verlangen. De Klant is verplicht op het eerste verzoek van Bastings Webdesign daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.

e. Zolang De Klant geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van de Diensten van Bastings Webdesign en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde Domeinnaam ter beschikking van Bastings Webdesign, zulks ongeacht de rechten welke De Klant op deze Domeinnaam zou kunnen doen gelden Van die rechten wordt De Klant geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. Bastings Webdesign draagt geen enkele verantwoordelijkheid en / of aansprakelijkheid voor het verliezen door De Klant  van zijn recht(en) op de Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en / of verkregen.

f. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn, wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval (zulks ter beoordeling van Bastings Webdesign ), zal het klantenaccount (alle toebehorende websites en faciliteiten) automatisch op non-actief worden gezet.. Bij het opnieuw activeren van een account zal €22.50 in rekening gebracht worden.

g. Facturen worden ruim 12 weken voor einddatum van hostingscontract verstuurd per e-mail naar de klant ivm domeinnaam registratie.

 

5. Levering / levertijd

a. Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van De Klant zal Bastings Webdesign zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst.

b. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht De Klant bij aanvraag van de overeenkomst menen dat zijdens Bastings Webdesign geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient De Klant Bastings Webdesign in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Bastings Webdesign zijn toe te rekenen, dan is De Klant uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en heeft hij uitsluitend recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de betreffende Diensten.

c. Naast de levering van hetgeen hierboven in artikel 6a is genoemd krijgt De Klant de mogelijkheid om voor ondersteuning, gebruik te maken van de Bastings Webdesign helpdesk door middel van e-mail (helpdesk@bastingswebdesign.nl). Deze service is bij de prijs inbegrepen, met uitzondering van de kosten om de helpdesk te bereiken.

d. Bastings Webdesign is gerechtigd de levering van Diensten op te schorten indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van De Klant en aan een door Bastings Webdesign verlangde waarborgsom of zekerheidstelling zoals genoemd in artikel 5d niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat De Klant niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

e. Bastings Webdesign is eveneens gerechtigd de levering van de Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien:

  • De Klant op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen;
  • Bastings Webdesign aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde Diensten / Programmatuur, al dan niet door De Klant;
  • er sprake is van een overmacht situatie zoals genoemd in artikel 14a.

f. Bastings Webdesign kan De Klant nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken dan wel ingeval zich één van de onder artikel 6d of artikel 6e genoemde situaties voordoet.

 

6. Verplichtingen van Bastings Webdesign

a. Aan de zijde van Bastings Webdesign bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan De Klant te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.

b. Bastings Webdesign draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Bastings Webdesign kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en / of andere verbindingen met Bastings Webdesign en / of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer Bastings Webdesign van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc.).

c. Bastings Webdesign staat niet in voor geschiktheid van de Diensten voor het doel dat De Klant voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Bastings Webdesign kenbaar is gemaakt. De Klant doet afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling.

 

7. Verplichtingen van De Klant

a. Tenzij anders is overeengekomen, dient De Klant zelf apparatuur, Programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om Bastings Webdesign in staat te stellen de Diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.

b. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, Programmatuur en hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de Diensten operationeel te laten zijn. De Klant draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn / haar site.

c. De Klant verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen / programma's op de systemen van Bastings Webdesign, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Bastings Webdesign en / of overige internetgebruikers naar het oordeel van Bastings Webdesign zouden kunnen hinderen.

d. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan De Klant ter beschikking gestelde opslagruimte / schijfruimte te gebruiken voor handelingen en / of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de netiquette, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), mailings (moedwillig op grote schaal verspreiden van e-mail) inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op Internet (hacken) waarbij De Klant enige beveiliging doorbreekt en / of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en / of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

e. Voor schade aan Bastings Webdesign of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is De Klant aansprakelijk.

f.  Bastings Webdesign behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan De Klant verstrekte toegang tot -  en gebruik van de Diensten en systemen van - Bastings Webdesign buiten gebruik te stellen wanneer De Klant handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft De Klant in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.

g. Bastings Webdesign is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en / of handelingen van De Klant. De Klant vrijwaart Bastings Webdesign tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

h. Het is De Klant niet toegestaan zijn Overeenkomst en / of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij Bastings Webdesign daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.

i. Het is De Klant niet toegestaan hem door Bastings Webdesign ter beschikking gestelde Programmatuur te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. De Klant mag aan de Programmatuur, alsmede aan de door hem gemaakte back-ups geen wijzigingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bastings Webdesign.

j. Een Gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan De Klant. Het is De Klant niet toegestaan anderen onder zijn Gebruikersnaam van de Diensten van Bastings Webdesign gebruik te laten maken of zijn Gebruikersnaam aan derden beschikbaar te stellen.

 

8. Persoonsgegevens

a. De Klant geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Bastings Webdesign aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd. De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Bastings Webdesign zijn opgeslagen.

 

9. Programmatuur en Intellectuele eigendom

a. Aan De Klant wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. De Klant gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Programmatuur en de documentatie.

b. De Klant onthoudt zich van het verveelvoudigen en / of openbaarmaking en / of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten en back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal De Klant alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand laten.

c. De Klant onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en / of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) Programmatuur en / of enige merken, copyright, notices of andere aanduidingen.

d. Het is De Klant niet toegestaan derden gebruik van de Programmatuur en / of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

e. Het is niet toegestaan open source programmatuur te instaleren op de server van Bastings Webdesign. Indien dit toch word gedaan zal de klant verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die deze software aan de server toebrengt na een "hack" e.d.. Ook zal de klant alle kosten in rekening worden gebracht voor al het werk dat nodig is om de server te herstellen. Schades geleden door andere klanten die op betreffende server staan worden in dit geval ook op de klant verhaald.

f. Klanten hebben geen toegang tot server ruimte middels FPT, tenzij anders overeengekomen.

 

10. Domeinnamen en IP-adressen

a. Indien is overeengekomen, dat Bastings Webdesign voor De Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een Domeinnaam en / of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

b. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam en / of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan, de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam en / of IP-adressen. Bastings Webdesign vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

c. Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Bastings Webdesign, inhoudende dat de gevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

d. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van De Klant en De Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam. De Klant vrijwaart Bastings Webdesign tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam Bastings Webdesign geen bemiddeling heeft verleend.

e. Domeinnamen en het gebruik van hostingpaketten kan alleen geschieden wanneer de klant hiervoor de overeenkomst heeft getekend en samen met een kopie kvk of legitimatiebewijs heeft doen toekomen aan Bastings Webdesign. Wanneer Bastings Webdesign niet in het bezit is van een getekende overeenkomst en een kopie kvk of legitimatiebewijs mag een domeinnaam niet gehost worden en word een account niet online gezet.

 

11. Beheer van de systemen van Bastings Webdesign

a. Bastings Webdesign is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en / of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.

b. Bastings Webdesign is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure van de Diensten.

c. Bastings Webdesign is niet aansprakelijk voor schade van De Klant als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde.

 

12. Ontbinding

a. Bastings Webdesign is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat De Klant na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat De Klant een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

b. Bastings Webdesign heeft het recht de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien De Klant in staat van faillissement wordt gesteld, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging. De Klant onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

c. Bastings Webdesign kan bij ontbinding van de Overeenkomst de registratie van de Domeinnaam van De Klant ongedaan maken. Ter zake aanvaardt Bastings Webdesign geen enkele aansprakelijkheid.

 

13. Overmacht

a. In geval van overmacht kan De Klant Bastings Webdesign nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Bastings Webdesign niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog('s gevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen.

b. Indien door overmacht Bastings Webdesign langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door Bastings Webdesign gemaakte kosten door De Klant.

 

14. Limitering van Aansprakelijkheid

a. Behalve op de in artikel 6b genoemde restitutie kan De Klant geen aanspraak maken op enige vergoeding door Bastings Webdesign van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering van de Diensten.

b. Bastings Webdesign is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met De Klant nooit aansprakelijk voor door De Klant geleden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De Klant is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband lijdt of kan lijden.

c. De aansprakelijkheid van Bastings Webdesign is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door De Klant voor geleverde Diensten aan Bastings Webdesign betaalde bedragen.

d. Schade waarvoor Bastings Webdesign op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Bastings Webdesign te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij De Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

e. De Klant is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikers- / Domeinnaam, Wachtwoorden en het e-mail adres. Bastings Webdesign is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. Bastings Webdesign is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door De Klant op haar systemen worden geplaatst.

f. Bastings Webdesign is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van De Klant die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Diensten van Bastings Webdesign.

g. De Klant vrijwaart Bastings Webdesign tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Diensten van Bastings Webdesign en / of het Internet door De Klant.

 

15. Verval van vorderingen

Alle rechtsvorderingen van De Klant jegens Bastings Webdesign , aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen een jaar nadat de betreffende vordering / aanspraak is ontstaan.

 

16. Geschillen

a. Geschillen kunnen zowel door De Klant als door Bastings Webdesign (voor zover mogelijk) worden voorgelegd of aan de bevoegde rechter in Nederland, zulks met inachtneming van het hierna onder sub c gestelde.

b. Mocht De Klant een klacht hebben jegens Bastings Webdesign dan dient De Klant deze klacht zo spoedig mogelijk eerst schriftelijk aan Bastings Webdesign voor te leggen en Bastings Webdesign in de gelegenheid te stellen de klacht te verhelpen.

c. Alle Overeenkomsten die Bastings Webdesign. sluit zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

17. Slotbepalingen

a. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerech­telijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.

b. De Klant is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bastings Webdesign, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

c. De Klant verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door Bastings Webdesign van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde zover Bastings Webdesign nakoming van de Overeenkomst met De Klant garandeert.

d. Wijzigingen in de bevoegdheid van De Klant, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Bastings Webdesign eerst van kracht worden nadat Bastings Webdesign daarvan schriftelijk door De Klant in kennis is gesteld.

e. De Klant is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en / of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Bastings Webdesign. De Klant kiest in haar relatie tot Bastings Webdesign uitdrukkelijk domicilie op het laatste door De Klant aan Bastings Webdesign schriftelijk opgegeven adres.

f. De Klant dient in geval van een mogelijk faillissement, surséance van betaling of schuldsaneringsregeling Bastings Webdesign hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

g. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Bastings Webdesign (www.bastingswebdesign.nl) en vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Bastings Webdesign.

h.  In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien geldt het Nederlands recht.

i. Op alle overeenkomsten en transacties van Bastings Webdesign is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW.

Op al onze diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier.

Vooraf prijzen vaststellen is niet mogelijk. Deze kunnen wij u per offerte doen toekomen wanneer u uw wensen kenbaar heeft gemaakt.

 

 

 

  Bastings Webdesign
Adresgegevens
     
  Tel: +31 (0)46 204 62 99
  Mob: +31 (0)6 509 3 0408
  Mail: info@bastingswebdesign.nl
     
  K.v.K.: 140 978 76
  BTWnr: NL158088736 B01